Thursday, November 18, 2010

തുഷാരബിന്ദുക്കള്‍

¾ÞX ºßÜçMÞZ dÉÍÞÄ¢ æÉÞGß æÉÞGß Õß¿øáKÄßKá ÎáçK ©ùAJßW ÈßKᢠæ¾Gß ©ÃøÞùáIí......

¥BæÈ øIá ÆßÕØ¢ ÎáçK....®ÝáçKxÄßæa ÉøßÃßÄËÜÎÞÃí ¨ çÉÞØíxí .....

¾ÞX µcÞÎùÏáæοáJí ¦ dÉÍÞÄJßW ÎÝJáUßµ{áæ¿ ºßdÄBZ ®¿áAáÕÞÈÞÏß §ùBß....


æÕ{ß‚¢ Äàæø µáùÕÞÏßøáKá....

¥ÄßÈÞW ºßdÄBZ ÕcµñÄ µáùÕÞÏßøßAá¢..ÆÏÕÞÏß fÎßAáµ...®Lá 溇ÞKÞæK....Ȉ Í¢·ßÏáU ÍÞ·¢ µÞÃáçÌÞZ ¥Õßæ¿ æÕ{ß‚¢ ©I޵߈......ºßdÄBZAí ÕÜßÏ ¥LÞøÞ×íd¿ Í¢·ß ²KᢠµÞÃßˆÞ çµçGÞ.....
ºáNÞ ®¿áAáK ºßdÄB{ÞÃí .
.......


§ÕçÈæÏÞKá µcÞÎùÏßÜÞAÞX ¾ÞX µáùæ‚ÞKáΈÞ...ÉÞ¿áæMGÄí കയ്യു നന്നായി വിറക്കുന്നതിന്നാല്‍ ഞാന്‍ ക്യാമറയെ അടുത്തുള്ള മതിലില്‍ വച്ചു എടുത്തതാണിത്‌

ºßdÄBZ §×í¿æMGÞW ¥ÍßdÉÞÏBZ ®ÝáÄáÎæˆÞ ¥æˆ.........
.

2 comments: